W artykule przedstawiono stan zaawansowania technologii ICT (Information and Communication Technology) w świetle najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Instytutu Łączności w Warszawie przedstawiających informacje nt. wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Jest to szczególnie istotne, gdyż pozwala ujawnić aktualny stan rozwoju wykorzystania technologii, a tym samym perspektywy rozwoju sieci komputerowych. Okazuje się, że w stosunku do lat ubiegłych zauważalna jest poprawa w zakresie wyposażenia gospodarstw w sprzęt komputerowy oraz dostępu do sieci Internet.