Artykuły naukowe – Informatyka
Autor: Marcin Janik

Piątek, 23-10-2009 10:44

Streszczenie: Nauki społeczne mogą być uprawiane jako nauki deskryptywne i preskryptywne. W świetle teorii deskryptywnej celem nauki administracji jest udzielenie odpowiedzi czym jest administracja oraz czym się zajmuje. Tak ujmowana nauka administracji zajmuje się opisem rzeczywistości administracyjnej. Z kolei koncepcja preskryptywna (normatywna), polega na formułowaniu wytycznych jak celowo administrować. W niniejszej publikacji zwrócono uwagę, że administracja publiczna pojmowana jako konstrukcja ustrojowo – prawna podlega we współczesnym państwie znacznym zmianom. Przeobrażenia te odzwierciedlają dążenia do reinterpretacji klasycznej, czyli weberowskiej koncepcji biurokracji które prowadzą do racjonalizacji struktur organizacyjnych i funkcjonowania władzy wykonawczej. W kontekście powyższej konstatacji zostanie dowiedziona nietrafności kolportowanej tezy, iż reguły teorii informacji oraz jej techniczne zastosowania nie będą użyteczne w działaniach administracji. Pogląd ten nie budzi wątpliwości szczególnie w kontekście wdrażania nowych technologii informacyjnych w administracji publicznej co pociąga za sobą zmiany jej struktur oraz sposobów funkcjonowania. Ponadto publikacja zawiera retrospektywną analizę prezentowanych w doktrynie poglądów wskazujących, iż postęp informatyczny ma wpływ nie tylko na sposób administrowania, ale również na relacje między administracją a jednostką. Dlatego też, informatyzacja jest postrzegana jako część globalnego procesu transformacji w społeczeństwo informacyjne.

Słowa kluczowe: nauka administracji, administracja, biurokracja, społeczeństwo informacyjne, empowerment.

Tagi: administracja | administration | biurokracja | bureaucracy | empowerment | information society | nauka administracji | społeczeństwo informacyjne