Streszczenie: Artykuł ma za zadanie wskazać i scharakteryzować mity związane z miłością romantyczną obecne w tekstach popkultury. Mity owe to nic innego jak stereotypowe i archetypiczne portretowanie związków między dwiema osobami. Chodzi o takie ich ukazywanie, które jest nieprawdziwe w tym sensie, że prezentowany jest nierealistyczny obraz miłości. Obraz, który nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Kultura popularna raczy nas tekstami, które są tak rozumianymi mitami przesycone, dotyczy to wszystkich niemal mediów: prasy, książek, radia, telewizji jak również internetu. Nasycenie niewątpliwie wywiera wpływ na widzów (niekoniecznie oni owym mitom ulegają), jednak oddziaływanie owo nie będzie autora interesować bezpośrednio. Bardziej zainteresowany jest on samymi mitami – ich treścią oraz technikami medialnymi, które powołują je do życia. Autor wymienia i charakteryzuje trzy główne mity: mit „drugiej połówki”, mit ekscytującego i namiętnego seksu i mit cech, które trzeba spełniać.

Słowa kluczowe: miłość, miłość a popkultura, mity popkultury, mity związane z miłością, socjalizacyjna funkcja mediów, techniki ukazywania miłości w mediach